IIzjemne zbirke Loškega muzeja

Outstanding Loka Museum Collections

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014
Avtor članka/Article Author: Edita Žugelj, foto: arhiv Loškega muzeja

V Škofji Loki, kjer je bilo v začetku julija srečanje rojakov iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma, domuje tudi Loški muzej. Svoje prostore, v katerih skriva številne dragocene in zanimive zbirke, ima na Loškem gradu, upravlja pa tudi z dvema galerijama v starem mestnem jedru – Groharjevo in Miheličevo – ter Domom Cankarjevega bataljona v Dražgošah.

In the beginning of July, Škofja Loka hosted a welcome-home gathering of compatriots from Slovenia, the neighboring countries and from across the globe in the local Loka Museum. The museum is located in the premises of the Loka castle and displays many valuable and interesting collections. The museum also manages two galleries located in the oldtown - the Grohar and the Mihelič galleries - and the Cankar Batallion Hall in Dražgoše.

Kot je o zgodovini Loškega muzeja za Rodno grudo povedala muzejska svetovalka Mira Kalan, profesorica umetnostne zgodovine in zgodovine, je zamisel o ustanovitvi muzeja v Škofji Loki nastala ob obrtno-industrijski razstavi leta 1936, kjer je bila razstavljena tudi bogata cehovska dediščina loških obrtnikov. Naslednje leto ustanovljeno Muzejsko društvo si je zadalo nalogo, da v mestu zbere čim več starin in umetnin ter priskrbi prostor za stalno muzejsko postavitev. »Zadano nalogo je društvo uresničilo in 27. avgusta 1939 je bila v prostorih Rotovža na Mestnem trgu slovesna otvoritev muzeja. Med vojno je muzejske prostore zasedel okupator, potem ko je izselil muzejske predmete in jih deponiral v prostorih kapucinskega samostana,« pove Mira Kalan.

Po osvoboditvi se je muzej leta 1946 preseli v Puštalski grad, kjer so na novo urejene zbirke, tudi po zaslugi terenskega dela muzealcev, zajele celotno škofjeloško ozemlje. Od leta 1959, odkar se muzej nahaja na Loškem gradu, so muzejske zbirke doživele številne dopolnitve in preureditve. 1962. so na grajskem vrtu uredili prvi muzej na prostem na Slovenskem,1965. pa je muzej pridobil nov razstavni prostor – Galerijo na Loškem gradu. Odtlej poleg izjemnih zbirk muzej slovi tudi po likovnih razstavah.

Kako so se od začetka do današnjih dni širile in dopolnjevale zbirke, kaj danes predstavlja glavnino razstavljenega gradiva?

 Danes je to muzej kompleksnega tipa z arheološko, kulturno-zgodovinsko, umetnostno, etnološko in prirodoslovno zbirko ter muzejem na prostem na grajskem vrtu. Njegova prednost je, poleg izjemne lokacije na Loškem gradu, tudi bogata kulturno-zgodovinska dediščina celotnega območja in posebej mesta Škofje Loke, ki ga muzej v svojih zbirkah predstavlja obiskovalcem. V pritličnih prostorih si ti najprej ogledajo kulturno-zgodovinsko zbirko, ki osvetljuje loško zemljiško gospostvo, t.j. zaključeno srednjeveško gospodarsko, upravno, politično in kulturno enoto, v letih 973-1803 pod oblastjo škofije Fresing. Sledi zbirka grajskega inventarja, arheoloških najdb s Stolpa na Kranclju ter vedut mesta, ki je zraslo v sotočju Selške in Poljanske Sore v začetku 13. stoletja. V cehovski zbirki je poleg cehovske dediščine na ogled še zbirka o šolstvu, faksimile Škofjeloškega rokopisa z najstarejšim poimenovanjem mesecev v slovenskem jeziku in faksimile Škofjeloškega pasijona, najstarejšega dramskega besedila v slovenščini, izjemnega tudi v evropskem merilu.

Umetnostna zbirka predstavlja srednjeveško umetnost in umetnost 17. in 18. stoletja, umetnost 19. in 20. stoletja ter v grajski kapeli štiri zlate oltarje iz porušene cerkve Sv. Lucije v Dražgošah.

Bogata etnološka zbirka v prvem nadstropju prikazuje vsakdanje življenje v času pred industrializacijo in elektrifikacijo: črno kuhinjo s svetili, predmete za kuho in peko, poljedelsko orodje in predmete, povezane z živinorejo. Tu je tudi zbirka osmih obrti, ki so nekdaj dajale kruh kmetom in meščanom v Loki in okolici: sitarstvo, čipkarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, platnarstvo, barvarstvo, mali kruhek, umetno cvetje.

Sledita zbirka novejše zgodovine ter prirodoslovna zbirka. V arheološki zbirki je predstavljena poselitev ozemlja v porečju obeh Sor od paleolitika do pozne antike. Na grajskem vrtu je na ogled muzej na prostem, ki ga sestavljajo Škoparjeva hiša z zasnovo iz 16. stoletja, mlin, kozolec in lapidarij. Zadnja pridobitev muzeja pa je nova zbirka slikarja Ivana Groharja ter prenovljena zbirka pisatelja Ivana Tavčarja in njegove žene Franje.

V Galeriji na Loškem gradu pripravlja muzej občasne likovne in tematske razstave.

Muzej upravlja tudi s tremi dislociranimi enotami.

V Galeriji Franceta Miheliča v nekdanji žitnici Kašči na Spodnjem trgu je stalna zbirka slik, grafik in risb, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki.

V Galeriji Ivana Groharja prireja muzej občasne likovne razstave.

V Domu Cankarjevega bataljona v Dražgošah so predstavljene tri zbirke: o življenju v Dražgošah pred 2. svetovno vojno, o usodi domačinov in borcev Cankarjevega bataljona med vojno in o Dražgošah po vojni.

Kdo so najbolj številčni obiskovalci Loškega muzeja in kakšen program jim je na voljo?

 Muzej obiščejo tako domači obiskovalci kot tudi obiskovalci iz tujine. Med njimi je približno polovico individualnih obiskovalcev, polovica pa je osnovno- in srednješolcev, ki obiščejo muzej v okviru pouka, šolskih ekskurzij in kulturnih dni. Tretjina vseh obiskovalcev muzeja je tujcev. Zanje pripravljamo vodene oglede v angleškem, nemškem, italijanskem in srbohrvaškem jeziku.

Obiskovalcem predstavljamo kulturno dediščino škofjeloškega območja na vodstvih v stalni muzejski zbirki, v Galeriji Franceta Miheliča in na ogledih kulturnih spomenikov na terenu (staro mestno jedro Škofje Loke, Crngrob, Visoko).

Za obiskovalce pripravljamo predavanja, javna vodstva, muzejske ustvarjalne delavnice in delavnice tradicionalnih obrti. Pripravljamo tudi programe za družine.

Med letom pripravljamo dneve odprtih vrat, ko organiziramo prost vstop oz. vstop po enotni ceni, med počitnicami pa brezplačne dejavnosti za otroke v starosti od 6 do 14 let.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

 Muzej se bo v okviru javne službe tudi v prihodnje posvečal ohranjanju in predstavljanju dediščine javnosti, t.j. dokumentiranju, konzerviranju, vrednotenju, delu z zasebnimi lastniki in zbiralci ter delu na terenu. Po letnem programu dela bodo sledile javne predstavitve, t.j. razstave in publicistična dejavnost muzeja - razstavni katalogi. Vsa pozornost bo še naprej namenjena pedagoško/andragoškemu delu in novim oblikam muzejske interpretacije (muzejske učne ure, delavnice).

V mesecu septembru 2014 so se pričele dejavnosti v zvezi z odkrivanjem in restavriranjem stenskih poslikav v kapeli Loškega gradu. Nadaljuje se delo na dve leti trajajočem (2014/15) evropskem projektu Bauhaus/Baunet, ki ga muzej izvaja skupaj z Muzejem savremene umjetnosti Zagreb, Universalmuseum Joanneum Graz in Akademijo likovnih umjetnosti Sarajevo.

Konec septembra pa smo v muzeju odprli novo razstavo z naslovom Več svetlobe! Svetila od prazgodovine do danes. To je letošnji osrednji projekt, posvečen 120-letnici prve javne električne razsvetljave na Kranjskem, ki ulice Škofje Loke 5. avgusta 1894 odela v svetlobo. Razstava bo v Galeriji na Loškem gradu na ogled do 1. februarja 2015.

Loški muzej na Loškem gradu je odprt od torka do nedelje od 10. do 18:00 ure.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek